தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் நோர்வே
Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter

TRVS

Aktuelt

Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter arrangerte en dagstur til Sverige for sine eldre medlemmer mandag 3. juni 2024. Totalt deltok 13 medlemmer, inkludert en seniormedlem på 88 år, på denne begivenhetsrike turen.

Se videoopptakene på https://www.youtube.com/@TRVS-norway

Det vellykkede seminaret om innovasjon og nyskapning samlet en bred gruppe deltakere med ulike erfaringer, alle med et felles mål om å utforske og fremme nytenkning og kreativitet i sine respektive felt. Seminaret ble anerkjent for sin dynamiske og inspirerende atmosfære, hvor deltakerne ble oppfordret til å tenke utenfor boksen og dele sine unike perspektiver.

Det vellykkede seminaret om privat økonomi og pensjon var et grundig og engasjerende arrangement som samlet en rekke Tamilske deltakere som interessert i å forstå og optimalisere sin økonomiske fremtid. Seminaret tok sikte på å gi deltakerne innsikt og verktøy for å bedre håndtere sin personlige økonomi og planlegge for en trygg pensjonisttilværelse.

Våre tilbudene

Leksehjelp

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å drive undervisningsvirksomhet blant barn og unge for å veilede de unge til å bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge.

Koding@TRVS

Koding@TRVS er et tilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering. Ved å programmere lærer barna seg systematisk tilnærming til problemløsning.

Innovasjon & nyskapning

Denne tilbud er rettet mot TRVS visjon om å veilede tamiler til å bli ressurssterke og godt integrert i Norge.

Seminar og temadager

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å veilede tamilene bosatt i Norge til en meningsfylt integrering i det norske samfunnet.

Eldretreff

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å Imøtekomme tamilske eldre behov for veiledning og aktivitet.

Aerobics-trening for kvinner

Dette er et tilbud som er rettet mot våre voksne kvinner som ellers ikke har vært aktive i idrett.

Yoga

Dette er et tilbud som er rettet mot både unge og eldre.

Norsk-tamilenes historie

Initiativ har som målsetning å skrive norsk-tamilenes historie i form av leksikalske artikler og minnefortellinger på nettstedet Lokalhistoriewiki, som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket (NB).

Engelskopplæring

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å drive undervisningsvirksomhet blant barn og unge for å veilede de unge til bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge.

Eksamenskurs for privatister i Tamil på VGS

Dette er fast kurs som gjennomføres 1 gang pr. år med mål om å klargjøre de som ønsker å ta tamil eksamensnivå I-III.

Datakurs

Dette er et kurs som er rettet mot læring av grunnleggende teknikker som er knyttet Microsoft Office verktøyene. Kurset passer både for voksne og barn.

“Vi vil være den fremtredende organisasjonen som arbeider for å samle tamiler i Norge med deres kulturelle identitet, og veileder dem til å bli ressurssterke og godt integrert i Norge.”

TRVS målene: 

TRVS har følgende mål som bidrar til å oppnå visjon til TRVS. Det finnes tilbud som støtter under disse målene. Se tilbud sidene for detaljer.

  • Veilede tamilene bosatt i Norge til en meningsfylt integrering i det norske samfunnet.
  • Drive undervisningsvirksomhet blant tamilske barn og unge for å veilede de unge til å bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge
  • Motivere tamilske kvinner til aktiv deltagelse i samfunnsliv i Norge.
  • Imøtekomme tamilske eldre behov for veiledning og aktivitet
  • Ivareta og fremme tamilske kulturelle egne art via kulturelle aktiviteten
  • Å fungere som et bindeledd mellom tamiler bosatt i Norge og norske myndigheter

Lurer du på noe?